Oferta biura rachunkowego

Zobacz ofertę naszego biura księgowego i naszych usług księgowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje
 • środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

Biuro biegłego rewidenta

Świadczy usługi w zakresie:

 • badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
 • przeglądów sprawozdań finansowych
 • sporządzania opinii, ekspertyz i opracowań z dziedziny rachunkowości i finansów
 • przekształcania i łączenia spółek
 • wyceny aportów
 • doradztwa z dziedziny rachunkowości i finansów oraz systemów kontroli wewnętrznej
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów

Obsługa Kadrowo – Płacowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT-11, PIT-8C, PIT-40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowywanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.